OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) upravují práva a povinnosti prodávajícího při prodeji a montáži osvětlení a automatizace (dále jen „zboží“), kterým je společnost sysloop engineering spol. s r.o., IČO: O6532900, se sídlem Poděbradská186/56, Praha 9, 198 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 283807(dále jen „prodávající“), uskutečňované ve prospěch jeho zákazníků, kterými jsou kupující (dále jen „kupující“).

Tyto OP upravují právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícími při prodeji a montáži zboží dle následujících kroků: poptávka, cenová nabídka, objednávka, zaloha, dodávka, předávací protokol, fakturace.

1. Smlouva o koupi zboží a jeho montáži

1.1. Na základě projeveného zájmu kupujícího o koupi zboží prodávajícího a případně i jeho montáži předloží prodávající kupujícímu nabídku, jejíž platnost je časově omezena na 30 dnů od vyhotovení, ledaže z konkrétní nabídky vyplývá jiná doba její platnosti. Pokud kupující s cenovou nabídkou souhlasí, tuto nabídku potvrdí svým podpisem a od tohoto okamžiku je smlouva o koupi zboží a případně i jeho montáži uzavřena. Smlouva o koupi zboží a jeho montáži může být uzavřena rovněž prostřednictvím komunikace na dálku, a to prostřednictvím emailu, ve kterém kupující projeví souhlas s uzavřením smlouvy na základě nabídky zaslané prodávajícím.
1.2. V případě, že kupující nemá vyhotovenou cenovou nabídku, objednávka se uskutečňuje na základě zaslané poptávkové objednávky.
1.3. Jakýkoli prodej zboží a jeho montáž ze strany prodávajícího ve prospěch kupujícího se provádí výhradně na základě závazných písemných objednávek kupujícího, příp. písemné smlouvy o koupi a montáži zboží.
1.4. Kupující je povinen v objednávce uvést identifikační údaje, tj. jméno a příjmení, adresu bydliště, telefonické a emailové spojení, anebo název firmy nebo společnosti, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu v obchodním rejstříku, bankovní spojení, telefonické a emailové spojení.
1.5. Každá přijatá objednávka je prodejní administrativou prodávajícího zpracována od potvrzení zakázky (smlouvy o koupi zboží a jeho montáži) nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky. Toto potvrzení zakázky musí kupující zkontrolovat, odsouhlasit, podepsat (v případě uzavření smlouvy o koupi zboží a jeho montáži v provozovně prodávajícího), a v případě uzavření smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku  vrátit zpět potvrzené prodávajícímu do 2 pracovních dnů , není-li dohodnuto jinak.
1.6. Pokud bude prodávající schopen vyhovět objednávce jen zčásti, upozorní na to v nejbližším možném termínu od obdržení objednávky kupujícího a sdělí mu v tomto upozornění rozsah, v němž je schopen vyhovět objednávce. Kupující je v takovém případě povinen do jednoho týdne od obdržení tohoto sdělení rovněž písemně oznámit prodávajícímu, zda s takto omezeným plněním souhlasí či nikoli. Pokud tak v této lhůtě neučiní, má se za to, že akceptuje objednávku v rozsahu omezeném podle písemného sdělení prodávajícího. Provedení zakázky v omezeném rozsahu podle písemného sdělení se považuje za řádné splnění závazku prodávajícího.

2. Dodací podmínky

2.1. Zboží objednané kupujícím je prodávající povinen dodat a jeho montáž provést do termínu, který mu stanovil ve smlouvě o koupi zboží a jeho montáži (potvrzení jeho objednávky) nebo zahajit nejdéle do 14 dnů od úhrady první zálohové platby kupujícím s tím, že uvedená lhůta počíná běžet dnem, kdy byla splněna poslední z uvedených podmínek. V případě, kdy nelze uvedenou lhůtu dodržet z důvodů ležících na straně výrobce zboží, je prodávající oprávněn jednostranně předmětnou lhůtu prodloužit o nezbytně nutnou dobu a současně je povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu vyrozumět kupujícího.
2.2. Prodávající není v prodlení se splněním své povinnosti dodat zboží a jeho montáž řádně a včas, pokud kupující nezajistí a nepředá prodávajícímu řádně připravený montážní prostor nejpozději ke dni zahájení montážních prací. O dobu prodlení kupujícího se splněním předmětných povinností se prodlužuje termín prodávajícího pro dodání zboží a montáže kupujícímu. Bude-li kupující v prodlení s předáním řádně připraveného montážního prostoru delším 30 kalendářních dnů, je prodávající oprávněn zcela nebo částečně od smlouvy o koupi zboží a jeho montáži (objednávky) odstoupit, a to zejména v části týkající se montážních prací. V takovém případě je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody či jiné újmy, která mu takto vznikla, zejména opětovné cestovní výlohy.
2.3. Prodávající dále není v prodlení se splněním své povinnosti dodat zboží a jeho montáž řádně a včas, pokud kupující nepřevezme od prodávajícího montáž zboží anebo pokud ji odmítne převzít v rozporu s těmito OP anebo smlouvou o koupi zboží a jeho montáži.

3. Cena a platební podmínky

3.1. Ceny zboží a ceny montážních prací jsou cenami smluvními. Cena zboží a montážních prací uvedená v nabídce je uváděna bez DPH, je zásadně platná a závazná po dobu 30 dnů od vystavení nabídky a vyjadřuje rovněž veškeré výrobní i jiné náklady na straně prodávajícího u všech položek cenové nabídky, s výjimkou ceny víceprací. Pokud cenová nabídka neobsahovala dopravu a montáž a kupující tyto služby v objednávce požaduje, cena z cenové nabídky bude o tyto služby navýšena dle ceníku. Pokud prodávající vypracuje cenovou nabídku za montáž bez svého vlastního zaměření montážního prostoru, je tato cena platná a závazná. V případě, že kupující i přes doporučení prodávajícího trvá na zaměření montážního prostoru jinou osobou, než pracovníkem prodávajícího, nese kupující odpovědnost za případné nesprávné zaměření včetně vyrobení zboží na míru, které neodpovídá naměřeným rozměrům a je povinen nahradit veškerou újmu z toho prodávajícímu vzniklou (zejména náklady na opakovaně vyrobené a dodané zboží).
3.2. Prodávající je oprávněn ihned po obdržení objednávky požadovat po kupujícím zaplacení první zálohové platby do výše 50 % ceny zboží a montáže. Zálohová platba se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy částka odpovídající výši první zálohové platby je připsána ve prospěch účtu prodávajícího uvedený v zálohové faktuře. Bude-li kupující v prodlení s úhradou první zálohové platby delším 14 kalendářních dnů, je prodávající oprávněn od smlouvy o koupi zboží a jeho montáži (objednávky) odstoupit.
3.3. Bude-li kupující v prodlení s jakoukoliv platbou podle smlouvy o koupi zboží a jeho montáži (objednávka) je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,04% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3.4. Kupní cena se považuje za zaplacenou dnem uhrazením fakturované částky na účet prodávajícího.
3.5. V případě dopravy zboží nebo montáže zboží bude prodávající kupujícímu účtovat dopravné, a to podle ceníku dopravy. Cena dopravy bude vždy součástí cenové nabídky prodávajícího a bude uvedena ve smlouvě o koupi zboží či jeho montáži, případně v objednávce.
3.6 Kupující zajistí, aby nebyl průběh montáže narušován jinými stavebními či obdobnými pracemi v místě montáže zboží. Zákazník též zajistí parkování v místě montáže a je-li parkování zpoplateněno, nese náklady s tím spojené.

4. Vícepráce

4.1. Bude-li kupující požadovat provedení víceprací nebo při výskytu víceprací, které nelze v době uzavření smlouvy o koupi zboží a jeho montáži (objednávky) předpokládat, je prodávající oprávněn zvýšit sjednanou cenu zboží nebo montáže jednak o prokazatelnou cenu věcí a materiálu navíc zapracovaných a jednak o cenu víceprací podle aktuální CN.
4.2. Rozsah a specifikace požadovaného provedení víceprací ze strany kupujícího, anebo nutnost provedení víceprací bude vždy písemně zaznamenáno v montážním deníku/předávacím protokolu a odsouhlaseno prodávajícím a kupujícím.
4.3. Cenu provedených víceprací stanovenou na základě odsouhlaseného rozsahu a specifikace víceprací podle předchozího odstavce je kupující povinen uhradit na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím za tímto účelem.

5. Nabytí vlastnického práva

5.1. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem uhrazení celé kupní ceny dle objednávky, nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Bude-li kupující v prodlení s úhradou jakékoliv části ceny zboží delším 14 kalendářních dnů a tuto dlužnou částku neuhradí ani po výzvě prodávajícího, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit a kupující je povinen zboží prodávajícímu vrátit. V okamžiku, kdy zahájí kupující užívání zboží před úplným zaplacením kupní ceny, nese odpovědnost za veškeré škody, které na zboží vzniknou.

6. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

6.1. Reklamace musí být provedena v písemné formě se specifikací závady. Prodávající je povinen po obdržení reklamace, resp. po prohlídce reklamovaného zboží a jeho montáže, seznámit kupujícího se svým stanoviskem.
6.2. V případě požadavku opravy zboží nebo odstranění vad montáže třetí osobou podnikající v této oblasti, je kupující povinen vyžádat si písemný souhlas prodávajícího včetně odsouhlasení rozsahu opravy a ceny za tuto opravu. Při nedodržení tohoto postupu nebude reklamace uznána a daňový doklad za záruční opravu nebude proplacen. Záruční oprava musí být provedena nejpozději do 30 dnů ode dne uznání reklamace prodávajícím, pokud se prodávající a kupující ve výjimečných případech nedohodnou jinak.

7. Povinnosti kupujícího a prodávajícího

7.1. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu provedení montáže zboží, je-li montáž ve smlouvě o koupi zboží a jeho montáži dohodnuta v souladu s dodacími podmínkami podle čl. 4 těchto OP. Prodávající oznámí kupujícímu připravenost k zahájení montážních prací a zašle mu nabídku s termíny zahájení montážních prací. Kupující je povinen písemně prodávajícímu potvrdit zvolený termín zahájení montážních prací nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení nabídky prodávajícího. Zasláním potvrzení termínu zahájení montážních prací potvrzuje kupující připravenost montážního prostoru. O dobu prodlení kupujícího s potvrzením termínu zahájení montážních prací se prodlužuje termín prodávajícího pro provedení montáže a její předání. Bude-li kupující v prodlení s potvrzením termínu zahájení montážních prací delším 14 kalendářních dnů, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu nákladů spojených se skladováním zboží v plné výši. Právo na náhradu škody či jiné újmy tím však není dotčeno.
7.2. Kupující je povinen zajistit a předat prodávajícímu ke dni zahájení montážních prací připravený montážní prostor.
7.3. Řádně připravený montážní prostor splňující v předchozím bodě uvedené podmínky je kupující povinen zachovat po celou dobu montážních prací.
7.4. Při předání montážního prostoru je kupující povinen předat prodávajícímu prostor vhodný pro skladování zboží. stavební plán se zakreslením rozmístění jednotlivých typů zboží nebo rozpis zboží, podle kterého lze postupovat samostatně při jejich osazování.
7.5. Po dobu trvání montážních prací kupující zajistí prodávajícímu přístup do montážního prostoru denně od 7.00 do 22.00 hodin.
7.6. Prodávající je povinen při provádění montáže pracovat samostatně podle předaného stavebního plánu či rozpisu.
7.7. Prodávající je povinen od započetí montážních prací vést montážní deník/předávací protokol, ve kterém budou obě smluvní strany zaznamenávat skutečnosti rozhodné pro průběh montážních prací, a to zejména kupujícím požadované a jinak nutné vícepráce s určením jejich vlivu na cenu a čas plnění. Kupující má právo domáhat se určitého postupu montážních prací formou zápisu do montážního deníku/předávacího protokolu.
7.8. Prodávající je povinen předat zboží a jeho montáž kupujícímu jako plně funkční celek. O předání a převzetí zboží a montáže sepíší smluvní strany předávací protokol. Kupující je povinen převzít montáž zboží s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání věci. Drobné vady a nedodělky zjištěné při předání montáže zboží je prodávající povinen odstranit do 14 pracovních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud kupující odmítne montáž zboží převzít, považuje se montáž zboží za předanou okamžikem odmítnutí jejího převzetí.

8. Smluvní pokuty

8.1. Potvrdí-li kupující termín zahájení montážních prací a prodávající bude nucen z jakéhokoliv důvodu spočívajícího ve stavební nepřipravenosti montážního prostoru opakovaně se dostavit do montážního prostoru, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,– Kč za každý jednotlivý případ opakovaného se dostavení do montážního prostoru. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.
8.2. Dostane-li se prodávající do prodlení s předáním montáže zboží je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,04% z ceny zboží a jeho montáže bez DPH za každý den prodlení.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 OP tvoří nedílnou součást každé uzavřené smlouvy o koupi zboží a montáže mezi prodávajícím a kupujícím a platí v plném rozsahu, ledaže se prodávající a kupující dohodnou na některých podmínkách ve smlouvě o koupi zboží jinak. V takovém případě má odlišné ujednání přednost před těmito OP.
9.2 Prodávající je oprávněn OP jednostranně změnit či zrušit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění OP.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.4.2020

Anatoliy Obryn
jednatel
sysloop engineering spol. s r.o.